Français   Español   English   Deutsch   Portugués   Nederland   Italiano   Israel   Flamand   Suomea   Pologne

LICZARKI BANKNOTÓW EUROLINE

   
LICZARKI BANKNOTÓW EURO / PLN  Cena:   3990 PLN - WYSY£KA GRATIS
BT800 PLN / EURO        

Liczarka wartoœciowa wykorzystujca technikê skanowania obrazu banknotu CIS.
BT800 przystosowana do pracy ze wszystkimi walutami PLN/EURODETEKCJA UV, MT, MG, IR, 3D

• SOLIDNA BUDOWA                                                                                       ,   
• ZNAKOMITE WYNIKI WYKRYWANIA PODROBIONYCH BANKNOTÓW   
• WYKORZYSTYWANIE TECHNOLOGII SKANOWANIA OBRAZU    (CIS)   
• ATRAKCYJNY DESIGN                                                                                     

BT800
jestwysokiej klasyliczark banknotów, która liczy pojedyncz walutê i mieszane nominay. Urzdzenie ma wbudowany system wykrywania faszywych banknotów. To porêczne urzdzenie wyœwietla wartoœæ cakowit liczonych banknotów. Jak równie¿ wartoœci poszczególnych nominaów. Kombinacja mocnej konstrukcji i najnowszych technologii wykrywania podrobionych banknotów pozwala poleciæBT800 jako idealn liczarkê do obsugi gotówki.Liczarka któr polecamymadoskonae parametry kontrolizabezpieczeñ liczonych banknotów, jest to urzdzenieHeavy Dutyprzeznaczone do pracy przy maksymalnych obci ¿eniach. Liczarka w przypadku przerwy w pracy przechodzi automatycznie w stan czuwania “ stand by ”, pobierajc minimalna iloœæ prdu, ponowna prace rozpoczyna gdy czujnik zobaczy banknot poo¿ony na pobieraku. Cay mechanizm pobierania, przesuwania i ukadania banknotów jest na najwy¿szym poziomie zapewniajcy wysokie wyniki podczas liczenia banknotów.

FUNKCJE LICZARKI
• Bada autentycznoœæ.
• Liczy pomieszane nominay
• Rejestruje liczon gotówkê
• Dostosowany do liczenia PLN, EUR
• Wykrywanie podwójnych banknotów, nakadajcych siê na siebie, poówek banknotów,
• Wykrywa banknoty:
• zabezpieczone magnetyczn farb (MG),
• widocznych elementów w promieniach ultrafioletowych (UV)
• reakcji na podczerwieñ (IR)
• Rozmiar i szerokoœæ (3D), czujnik obrazu banknotów (CIS), banknotów zabezpieczonych metalow nitk (MT)
• Zatrzymanie liczarki z alarmem w przypadku wykrycia faszywego banknotu lub o innym rozmiarze.
• Automatyczny lub rêczny start.
• Mo¿e liczyæ mieszane nominay i podaæ dokadn wartoœæ PLN/EUR
• Posiada funkcjê czuwania (Stand-By), pobiera minimaln iloœæ energii, automatycznie siê wcza i wycza.
• Liczenie nominaowe, liczenie zwyke, liczenie wszystkich walut.
• Mozliwa komunikacja z PC oraz podcze nie do drukarki

TECHNIKA SKANOWANIA OBRAZU (CIS)
Wykorzystanie najnowszych technologii, pozwala na uchwycenie i skanowanie obrazów i informacji dodatkowych oraz porównuje te obrazy z wzorcami banknotów na cpu komputera. Poprzez czujniki CIS sprawdzenie autentycznoœci mo¿e byæ potwierdzone w 100% dokadnoœci. Technika CIS pozwala na aktualizowanie wzorców nowych banknotów i falsyfikatów.

TRYB STAND-BY
Liczarka w momencie bezczynnoœci przecza siê na tryb STAND-BY dziêki czemu minimalizuje zu¿ycie energii i czas eksploatacji urzdzenia - liczarka przechodzi w stan oczekiwania.

DOSTÊPNE DETEKCJE BANKNOTÓW
3D
- KONTROLA ROZMIARU
UV- DETEKCJA UV
MG- DETEKCJA PASKA MAGNETYCZNEGO
MT- DETEKCJA FARBY MAGNETYCZNEJ
IR- KONTROLA ŒWIAT£EM PODCZERWONYM
CIS- SKANOWANIE OBRAZU

PARAMETRY TECHNICZNE
System pobierania:rolki
Technologia czujnika :CIS
PojemnoϾ podajnika:500
PojemnoϾ odbieraka:200
Wyœwietlacz:LCD
Porty we/wy:RS232, USB
Prêdkoœæ liczenia:900/1200/1500
Tryb pracy:- Mieszany- Pojedynczy- Sumowanie
Detekcje:UV, MG/MT, IR
Zasilanie:100-240VAC, 50-60Hz
Wymiary (mm):x:232, y:272, z:279

GWARANCJA D£UGICH LAT PRACY (dugoletnie u¿ytkowanie)

CONTACT US

EUROLINE

13 rue Biscornet
75012 PARIS FRANCE

Email: 
contact@euroline.pro

RegiVAT number: FR26402380190

Bank details:  BNP PARIBAS
IBAN: FR76 3000 4006 6400 0205 6676 729
SWIFT: BNPAFRPPVAL
  

EUROLINE 13 rue Biscornet 75012 Paris France - Tél : 01 43 41 44 30 - Retrouvez nous sur notre site E-commerce : www.euroline.pro   

 

 

File not found.